Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Protea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Galaktyczna  30A, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010965, NIP: 957-08-01-291, REGON 192524300 numer telefonu: tel.: +48 58 348 00 04, adres e-mail: protea@protea.pl.

 2. Protea Sp. z o.o., mając na uwadze przesłanki wynikające z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uznała, że w jego przypadku wyznaczenie inspektora ochrony danych nie jest obligatoryjne. W związku z powyższym powołany został Pełnomocnik Zarządu Protea Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z kontakt z pełnomocnikiem Zarządu Protea Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem: daneosobowe@protea.pl.

 3. Przekazane dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy;

  • marketingu produktów /usług własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Protea Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, oraz

  • udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), dane osobowe będą przechowywany przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy, orazewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Protea Sp. z o.o.  (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Protea Sp. z o.o. , oraz

  • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Protea Sp. z o.o. (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Protea Sp. z o.o.

 4. Dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w punkcie 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  • organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa,

  • podmiotom prowadzącym działalność w zakresie nabywania lub zbywania wierzytelności, np. BIK, biura informacji gospodarczej i inne instytucje;

  • podmiotom wspierającym Protea Sp. z o.o.  w procesach bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Protea Sp. z o.o. (tzw. procesorzy danych).

 5. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo żądania od Protea Sp. z o.o.   dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 8. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Tomasz Paszkiewicz

Prezes Zarządu Protea Sp. z o.o.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA KONTRAHENTÓW


Kompleksowa i profesjonalna obsługa

Stunning Page Builder

Projekt

Nasze biuro projektowe przygotowuje projekty dopasowane do szczegółowych wymagań klienta.

Stunning Page Builder

Produkcja

W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym wytwarzamy oraz testujemy wszystkie urządzenia.

Stunning Page Builder

Serwis gwarancyjny

Zapewniamy serwis oraz części zamienne na cały okres gwarancyjny urządzeń.

Stunning Page Builder

Serwis pogwarancyjny

Po okresie gwarancyjnym zapewniamy serwis i części zamienne podczas całego cyklu życia naszych produktów.

TOP